Historia stowarzyszenia

Od 1914 roku w Radomiu istnieje dom dziecka, którego misją jest opieka i wychowywanie dzieci i młodzieży. Na bazie tej ponad 90-cio letniej tradycji i pracy, w październiku 2007 roku, powstało Stowarzyszenie Słoneczny Dom. Stworzyli je pracownicy placówki (obecna nazwa: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom”) dostrzegając piętrzące się trudności w realizacji podstawowych celów jakie placówka ma do spełnienia, wierząc, że ta forma działalności społecznej przyniesie wymierne korzyści podopiecznym, za których są odpowiedzialni. W listopadzie 2009 roku w szeregi Stowarzyszenia wstąpili pracownicy Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Radomiu, a Stowarzyszenie rozszerzyło swoją działalność na dzieci z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin adopcyjnych. We wrześniu 2014 roku przeprowadziliśmy się do nowej siedziby na ul.Dzierzkowskiej w Radomiu.

Aktualnie Stowarzyszenie ma pod swoją opieką dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Słoneczny Dom” w Radomiu (50 dzieci), w 13-tu Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Typu Rodzinnego (65 dzieci), w 3-ch Rodzinnych Domach Dziecka (15 dzieci), 7-miu Pogotowiach Rodzinnych (25 dzieci), ponad 30-stu niespokrewnionych rodzinach zastępczych (45 dzieci) i 50-ciu rodzinach adopcyjnych (72 dzieci).

 • Rok 1914     -  w Radomiu powstaje schronisko dla dzieci

 • 10.XII.2007  -  w KRS zostaje zarejestrowane
                  Stowarzyszenie Słoneczny Dom

 • XI.2009      -  nowi członkowie: pracownicy Ośrodka
                  Adopcyjno-Opiekuńczego w Radomiu

 • IV.2011      -  Stowarzyszenie uzyskało status
                  Organizacji Pożytku Publicznego

 • IX.2014      -  Zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia


* Każda bezinteresowna pomoc niesie ze sobą tylko dobro, a nasz cel - POPRAWA LOSU DZIECI - niech będzie naszym wspólnym celem *